חדשות ועדכונים

בפסק דין תקדימי שניתן בעתירה מינהלית בה טיפל משרדנו, חייב בית המשפט את משרד האוצר לתת העדפה למוצרים מתוצרת ישראל, במסגרת מכרז לציוד תקשורת ששוויו הכספי מוערך בכ- 300 מיליוני ש"ח.
ביום 8.1.2018 פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") דוח ריכוז ממצאים בנושא דיווחים מיידיים, במסגרתו פרסמה הרשות את ממצאי הבדיקה המדגמית שערכה בקרב חברות בקשר עם דיווחים מיידיים שפרסמו החברות כאמור על-פי תקנות 36 ו- 37א2 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
בהמשך לעדכון הלקוחות הקודם שלנו מיום 20.3.2017, הרינו לעדכן כי בעקבות פרסומן של תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ברשומות, פרסמה רשות ניירות ערך הודעה לחברות המבקשות להירשם ולפעול כרכז הצעה.
ביום 20.3.2017 אושרו בוועדת הכספים של הכנסת תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017.
ביום 3 באפריל, 2016 פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות שהותקנו מכוח חוק החברות, התשנ"ט-1999, אשר מהווים חלק ממתווה הקלות רוחבי שתכליתו, בין היתר, להסיר חסמים ולעודד כניסה לשוק ההון, ועניינם מתן הקלות בתחום הממשל התאגידי.
ביום 17 בפברואר, 2016 נכנס לתוקף תיקון מספר 27 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, אשר מהווה חלק ממתווה הקלות רחב יותר ואשר עניינו מתן הקלות לחברות ציבוריות וחברות אגרות חוב בתחום הממשל התאגידי.
ביום 18 באוקטובר, 2015 פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, אשר עניינם מתן הקלות בתחום הדיווחים התקופתיים והמידיים בהם חבים תאגידים מדווחים. כניסתם לתוקף של מרבית התיקונים כאמור נקבעה לחודש ינואר 2016.
ביום 28 בינואר 2015, ניתן פסק דין על ידי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין אפריקה תעשיות בע"מ ואח' נגד רשות ניירות ערך וועדת האכיפה המנהלית, העוסק, בין היתר, בשאלה מתי ייחשב מידע על משא ומתן כמידע מהותי בר דיווח.
ביום 10 בספטמבר, 2014 פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל בנושא תרמית במסחר בניירות ערך, אשר נועדה לשמש כלי עזר לפעילים בשוק ההון, לאנשי אכיפה פנימית ולאלה העוסקים בתחום, בבואם לבחון האם התנהגויות או פעילויות במסחר עולות כדי תרמית במסחר, כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובפסיקת בתי המשפט.
ביום 6 באוגוסט, 2014 פורסם ברשומות תיקון מס' 25 ("התיקון") לחוק החברות, התשנ"ט-1999. במסגרת התיקון תוקנו הוראות חוק החברות העוסקות בנוכחותם של עובדים ונושאי משרה בישיבות ועדת הביקורת.
ביום 20 ביולי 2014 פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל משפטית בנוגע למשמעות המונח "סדרה" הנכלל בהגדרת "ניירות ערך" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), ולאופן ספירת המשקיעים בהתאם לסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך.
על רקע החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית לייחס אחריות בהפרה רשלנית של שימוש במידע פנים למנכ"ל חברה ציבורית בשל כך שבסמוך לפני פרסום הדוחות הכספיים של החברה הוא רכש מניות של החברה, פרסמה רשות ניירות ערך עמדה משפטית בעניין מעמדם של דוחות כספיים בסמוך לפרסומם, כמידע פנים.
על רקע פרסומן ברשומות של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון), התשע"ג-2012 ("התקנות המעודכנות"), פרסמה רשות ניירות ערך עמדה משפטית ובה קובץ של שאלות ותשובות בנושאים מגוונים בקשר עם התקנות המעודכנות.